Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Българска мрежа за граждански диалог

Какво е Българска мрежа за граждански диалог?
“Българска мрежа за граждански диалог” има за цел да допринесе за развитието на публичната сфера в България чрез създаването и развиването на места за отворен граждански дебат. Осем независими културни организации от седем града в България се включиха в Мрежата, за да реализират серия от граждански дебати и дискусии. Целта ни е да развиваме капацитета на организациите да служат като ефикасни места за просветен, аргументиран и жив публичен дебат, отворен към различни публики и актьори на гражданското общество.

В рамките на проекта организациите ще осъществят – всяка в своя град - открити, отворени за всички граждани дискусии, в който да бъдат обсъдени важни за местните общности теми и да бъдат чути многообразни позиции и гласове. С проекта целим да превърнем диалога на гражданите с техните представители и с институциите на местно и национално ниво в рутинна и граждански ефикасна практика. Надяваме се също така да въведем в публичното пространство граждански групи и гласове, които не са всеки ден на телевизионните екрани, но правят важни и значими неща за развитието на местните си общности.

Участници в мрежата
“Българска мрежа за граждански диалог” за момента включва:

Център за култура и дебат Червената къща „Андрей Николов” – София
Международно дружество „Елиас Канети” – Русе
VT EVENTS - Велико Търново
Сдружение „Фабриката” – Габрово
Хлебните къщи - Габрово
Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед” – Стара Загора
Фондация „Крео Култура” – Варна
Фондация „Отворени изкуства” – Пловдив

Всички те са независими културни организации, който познават добре контекста на местните общности, в които работят, активните лица в институциите и гражданското общество, както и важните проблеми и интереси на местните публики и адекватните методи за въвличането им в граждански диалог.

Защо е необходима такава мрежа?
“Българска мрежа за граждански диалог” е създадена като отговор на широкото усещане у много български граждани за това, че публичната сфера е корумпирана, че те самите са непредставени в публичните институции, без възможност за участие в отворен, граждански дебат върху важните социални и политически въпроси.
Организациите-партньори разглеждат отворения граждански дебат като ежедневна, демократична практика, която може да канализира енергията, разкрита в протестите от последните две години, в усилие за същински граждански диалог и промяна.
Мрежата се роди като усилие да отговорим на нуждата от пространства, отворени за граждански, не изключително експертен дебат и дискусия, в които да се практикува дебатирането на теми от ключов интерес, които служат като своеобразни „лаборатории за гражданско участие“ и които адресират усещането у гражданите за отдалеченост от правенето на политика и взимането на решения.

Дебатна програма на мрежата
“Българска мрежа за граждански диалог” развива капацитета на неправителствените организации да служат като канал за граждански диалог чрез обмяната на опит и знания и чрез катализирането на действия. Изграждането на мрежата е изключително практическа работа – обменът и подкрепата се случват в практическата работа по организирането на дебатна програма в седемте града - Варна, Велико Търново, Габрово, София, Стара Загора, Пловдив, Русе. Ролята на Червената къща в този процес е да подпомага концептуално и организационно партньорските организации, споделяйки своите натрупани с годините опит и практика.
Всеки от партньорите организира четири публични събития – дебати, дискусии, обсъждания, на важни за местните общности теми.
Дебатите и дискусиите, дават възможност за популяризиране на дейността на разнообразни представители на гражданското общество като граждански организации, групи за защита на природата и екологични групи, неформални младежки групи и движения, представители на малцинствата. Те развиват навиците си за публично говорене и артикулиране на позициите и каузите си.
Работата в мрежа за дебати дава възможност местните позиции, проблеми и перспективи да бъдат представяни на подобни групи от други населени места. По този начин се преодолява пространствената изолация на сходно мислещи групи и движения, обменя се опит, познание на ситуацията в страната. Медиите са стимулирани от публичните дебати и дискусии да включат нови теми, позиции и гледни точки. Гражданите са стимулирани да участват в дебати, да заемат и изразяват позиции, да осъществяват натиск върху политиците и представителите на институциите относно важни проблеми, които се намират под тяхна отговорност, и в крайна сметка са стимулирани за активен граждански и политически ангажимент в обществения живот на местната им общност и обществото като цяло.
Социално ангажираното изкуство е едно от основните средства за достигане до гражданите. Ще привличаме млади художници и артисти, които чрез своята работа разглеждат теми със социално значение, свързани с темите, които платформата от организации ще повдига с публичните дискусии на социални и политически теми. Младите артисти ще имат възможността да представят работата си в пространството на партньорските организации и евентуално в други общности чрез усилията на партньорите в мрежата.

Началната среща
Между 10 и 12 март 2014 г. Център за култура и дебат „Червената къща“ организира обучителен семинар за участниците в мрежата (концепция, програма и водещ на семинара – Десислава Гаврилова, основател и председател на Център за култура и дебат „Червената къща“). Семинарът бе и първа възможност за обмяна на опит между участниците в мрежата.
В първия ден на срещата в свободна дискусия, всеки един от участниците представи профилите на населените места и общностите, в които работят, дейностите, в които са фокусирали до този момент. Бяха обсъдени темите, подходите, форматите на публичните дебати и дискусиите, беше споделен натрупаният опит на организациите партньори в организирането на такива събития, работата с институции, изграждане на аудитория, работа по популяризирането и рекламирането на събития.
Втория ден на срещата беше посветен на дискусия върху въпросите: Защо ни е да правим дебати? Какви дебати? Как формулираме темата и формата? Беше направен анализ на дефицитите в публичното говорене по избраната тема. Бяха посочени начини за формулиране на основния въпрос/центриране на темата, избор на участници в дискусията, ролята на модератора. Бяха обсъдени стратегии за достигане до публиката, работа с медиите, създаване на собствена реклама. Беше обсъдено и въвличане на трайни последователи/публика, работа с организации и групи,  мониторинг на актуалните теми, които вълнуват хората.
Вечерта на втория ден участниците в срещата присъстваха на дебатно събитие в Център за култура и дебат Червената къща – „Интеграция, адаптация или просто сегрегация - какво се случва със сирийските деца у нас?”, на което можеха да получат директни впечатления за начина на организиране на такива събития, подбора на участници и ролята на модератора, протичането на събитието с взаимодействието между панелисти и публика, заснемането и документирането на събитието и др.
Последният ден на срещата беше посветен на групово обсъждане на потенциални теми за дебатни събития. Всяка от организациите набеляза теми, които биха представлявали интерес за тях и техните общности. Темите бяха консултирани и развити в дискусии с останалите участници в срещата. Бяха обсъдени целеви групи, събития, ключови говорители и институции. Беше споделен опитът на организациите при идентифициране на говорители, организации, при модерирането на дискусиите. Бяха представени финансовите параметри на участието на всеки от партньорите, както и изискванията за отчетност.

Обмяна на опит в мрежата
Като организацията с най-голям опит в организирането на публични дебати Център за култура и дебат „Червената къща“ оказва текуща подкрепа на организациите-партньори в определянето на темите, форматите, участниците в дебатите.
Между партньорските организации в мрежата тече постоянна обмяна на опит за трудностите в организирането на събитията в дебатната програма и намерените подходи и решения. Членове на екипите на организациите партньори посещават останалите партньорски организации на място и на живо черпят опит в организирането на събития, укрепват контактите между организациите, както и получават впечатления от първа ръка за местните контексти, в които организациите действат.
Програмните мениджъри на програма “Политически и социални дебати” на Червената къща Ирина Недева и Стефан Кръстев пътуват до партньорските организации за подкрепа и консултации при планирането и организацията на някои от събитията. Те оказват подкрепа при дефинирането на теми, идентифицирането и влизането в контакт с експерти и представители на институции.

Видео запис на събитията
Всички публични събития, които се случват в рамките на проекта, се записват и се качват в YouTube канала на Червената къща, както и на интернет сайтовете на организациите партньори.

Календар събития

Заключителна среща
В края на проекта ще осъществим заключителна среща на участниците в мрежата. На нея ще обсъдим вече постигнатото, ще анализираме необходимостта от продължаване на сътрудничеството между центровете, и – в случай, че се обединим около полезността от съществуването на Българска мрежа за граждански диалог – ще начертаем стратегии за дългосрочно сътрудничество и развитие на мрежата.

Проект "Българска мрежа за граждански диалог" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Гъливер Клиринг Хауз" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena