Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
МП “Артистични психо-социални практики” набира студенти за пролетния семестър на учебната 2012-2013

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „АРТИСТИЧНИ ПСИХО-СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ И ПСИХОДРАМА”

Основен елемент от образователната програма на Червената къща е развитието на Магистърската програма „Артистични психо-социални практики и психодрама”, която се осъществява съвместно с Нов български университет (http://www.nbu.bg/). Програмата беше създадена през юли 2002 г., когато натрупаният опит в практическа работа и неформално обучение в груповата работа с креативни средства от социалната програма на Червената къща даде възможност да се аргументира и демонстира значимостта и възможните приложения на този подход и програмата получи акредитация в един от водещите университети в страната.

Програмата е изследователски ориентирана и предлага специализирани курсове върху познанието за човека, взаимоотношенията и социалните роли. Основна нейна цел е придобиването на знания за човека и неговото обкръжение и взаимодействията между тях през перспективата на креативността и спонтанността като базисни категории на личностното израстване и автономност. Програмата се фокусира върху работата с хора на базата на различни експресивни психо-социални подходи - психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др. с цел придобиване на умения за консултиране, решаване на проблеми и оптимизиране на личностните взаимодействия в индивидуален, групов и организационен контекст, при вземане на решения, управлението на хора, екипи и др. Предлаганото обучение е с практическа насоченост в област изкуство и социални дейности и продължава две години или 4 семестъра.

Програмата е национално акредитирана в професионална област Социални дейности от Министерство на образованието, науката и младежта.

Магистърска програма “Артистични психо-социални практики и психодрама” НАБИРА СТУДЕНТИ ЗА ПРОЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2012-2013 ГОДИНА

В програмата се приемат завършили бакалавърска степен в областта на:
= психологията, социалната работа, педагогиката, хуманитаристиката, социологията, философията,  медицината и др.;
= различните изкуства (театър, музика, танц, визуални изкуства и др.);
= икономиката; управлението на културни дейности, културната политика, културологията и др.

Приемът в програмата се извършва на базата на 1. мотивационно есе и 2. интервю.

Завършилите програмата придобиват специалност и професионална квалификация: Изкуство и социална работа със специализация “Театър в социалната работа, психодрама, социометрия и групова динамика” и образователна и научна степен “Магистър по Артистични психо-социални практики”.

Консултации и приемно интервю:

Предварителни въпроси и информация могат да бъдат задавани на електронен адрес tzviossifova@gmail.com или на мобилен 0888 95 25 00.

Консултации (след записване по телефона):
12 февруари
, вторник, от 11:30 до 13:30 ч., Червената къща
14 февруари, четвъртък, от 14:00 до 16:00 ч., Червената къща

За явяване на приемно интервю е необходимо предварително да се регистрирате като кандидат-студент.

Документи за кандидатстване се подават в НБУ, отдел “Студенти”, стая 212, корпус І или в локалните центрове на НБУ във Варна, Видин и Пловдив.

Повече информация на http://www.nbu.bg/
Приемното интервю ще се проведе на 19 февруари (вторник) 2013, от 11.00 до 13:00 ч. в НБУ.

Мотивационното есе, с което се кандидатства, трябва да бъде предварително подготвено и представено на приемното интервю.
НБУ предлага възможности за получаване на стипендии. Повече за процедурата за отпускане на стипендии може да научите на http://www.nbu.bg/.

Полезни адреси:
Червената къща: ул. „Любен Каравелов” 15, София 1142
Нов български университет: ул. „Монтевидео” 21, София 1635

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
Директори
: д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
Департамент, предлагащ програмата: Театър
Специалност и професионална квалификация: Изкуство и социална работа, магистър по артистични психо-социални практики

Компетенции: Завършилите програмата притежават знания и умения за:
• човека и неговото обкръжение, както и взаимодействията между тях през перспективата на креативността и спонтаността като базисни категории на личностното израстване и автономност;
• работа с хора на базата на различни експресивни психо-социални подходи – психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др. – за подобряване на социалното функциониране на човека и повишаване на неговата житейска и личностна ефективност;
• провеждане на различни видове консултативни практики с индивиди, групи, общности и институции в сферата на изкуствата, образованието, социалните дейности, здравеопазването; консултиране на решаването на проблеми в индивидуален, групов и организационен контекст при вземане на решения, оптимизиране на личностните взаимодействия; организационното функциониране, управлението на хора, екипи и др.;
• работа в интердисциплинарни екипи с артисти, психолози, педагози, социални работници, лекари, мениджъри, обучители и други специалисти при реализирането на артистични и други проекти с хора в неравностойно социално положение; с хора, търсещи подобряване на личностните си и социални умения; психично болни; с жертви на насилие, зависимости, семейни проблеми; с хора със специални нужди;
• провеждане на научни изследвания в областта на изкуствата и човешките взаимоотношения в различен културен контекст.
Изисквания: Общ брой кредити – 105
аудиторни лекционни курсове – 45 кр.; извънаудиторни учебни форми – 30 кр. (или от курсове от програмата); магистърски стаж – 15 кр.; магистърска теза – 15 кр.

КУРСОВЕ

Първа година

Първи семестър
Аудиторни лекционни курсове (кредитни)
APPM101 Въведение в действените методи и подходи
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 50 ч. 5 кр.
APPM102 Драмата на личността в различните психологически теории (Играещият човек)
д-р Давид Иерохам, Златко Теохаров,  40 ч. 4 кр.
APPM103 Тълкуване и психодрама на приказки
Диана Циркова, Мален Маленов, 30 ч. 3 кр.
APPM104 Социометрични подходи
Златко Теохаров, 30 ч. 3 кр.
APPM206 Практически семинар
д-р Давид Иерохам, 30 ч. 3 кр.
APPM309 Човекът и културата. Моят проект в културата
Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
APPM107 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия I част
Цветелина Йосифова, 6 кр.
APPM110 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип I част
Цветелина Йосифова, 3 кр.
APPM119 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси І част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 3 кр.
APPM120 Практика: І част
Диана Циркова, 6 кр.
APPM312 Самостоятелна работа: Проучване, анализ, разработване на проект I част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 3 кр.

Втори семестър
Аудиторни лекционни курсове (кредитни)
APPM201 Практически ролеви тренинг І част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 40 ч. 4 кр.
APPM202 Човекът и неговите отношения (Човекът в контекста)
д-р Давид Иерохам, Златко Теохаров, 40 ч. 4 кр.
APPM203 Психологични теории за развитието през призмата на драмата
Диана Циркова, Йовко Иванов, 40 ч. 4 кр.
APPM204 Психодраматичното действие (семинар)
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.
APPM303 Психоанализа на изкуството
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.
APPM304 Драма без сценарий
Мален Маленов, Цветелина Господинова, 30 ч. 3 кр.
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
APPM111 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип II част
Цветелина Йосифова, 3 кр.
APPM112 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия II част
Цветелина Йосифова, 6 кр.
APPM316 Самостоятелна работа: Проучване, анализ, разработване на проект II част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 3 кр.
APPM319 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси II част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 3 кр.
APPM320 Практика: II част
Диана Циркова, 6 кр.

Втора година

Трети семестър
Аудиторни лекционни курсове (кредитни)
APPM106 Развитие на терапевтичната идея. Разглеждане на казуси
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.
APPM115 Теория и практика на груповия процес (групи, организации и общности)
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.
APPM301 Практически ролеви тренинг II част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.
APPM302 Психодрама и психоанализа
д-р Давид Иерохам, 30 ч. 3 кр.
APPM305 Изкуство терапия
Десислава Морозова, Цветелина Господинова, 30 ч. 3 кр.
APPM307 Психодрама на сънищата
д-р Евгений Генчев, Ваня Недялкова, 30 ч. 3 кр.
APPM311 Краят на интерпретациите
проф. Камелия Мечанова, д.н., доц. д-р Ромео Попилиев, доц. Николай Йорданов, 
30 ч. 3 кр.
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
APPM211 Стаж
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 15 кр.Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena