Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Магистърска програма “Артистични психо-социални практики” набира студенти за учебната 2011-2012 год.

Академична 2011-2012 година

Програмата съществува от 2002 година и до този момент има девет випуска студенти. Програмата предлага задълбочени изследвания върху познанието за човека, взаимоотношенията и социалните роли. В обучението се набляга на усвояването на различни психо-социални практики и методи като психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра. За нуждите на програмата се организират различни видове консултативни практики и интердисциплинарни занимания в екип със специалисти от различни области.

Основна цел на програмата е придобиване на умения за консултиране, решаване на проблеми при взимане на решения и оптимизиране на личностните взаимодействия при работа и управление на хора в екип или в неравностойно положение.

Завършилите програмата получават реализация в различни организации, проекти, инициативи и екипи в сферата на социалните дейности, културата и изкуствата, образованието, консултативните практики с възрастни и деца и др. Една част от завършилите създават свои организации или самостоятелно инициират дейности и проекти в различни социални и културни институции. Друга част от студентите се насочват към консултативна работа чрез средствата на изкуствата и/или продължават обучението си по психодрама и психотерапия.

Магистърска програма “Артистични психо-социални практики” - съвместна програма на Нов български университет и Центъра за култура и дебат “Червената къща” - НАБИРА СТУДЕНТИ ЗА ПРОЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2011-2012 ГОДИНА

В програмата се приемат завършили бакалавърска степен в областта на:
= психологията, социалната работа, педагогиката, хуманитаристиката, социологията, философията,  медицината и др.;
= различните изкуства (театър, музика, танц, визуални изкуства и др.);
= икономиката; управлението на културни дейности, културната политика и др.
Приемът в програмата се извършва на базата на 1. мотивационно есе и 2. интервю.

Завършилите програмата придобиват специалност и професионална квалификация: Изкуство и социална работа със специализация “Театър в социалната работа, психодрама, социометрия и групова динамика” и образователна и научна степен “Магистър по Артистични психо-социални практики”.

Консултации и приемно интервю:

Предварителни въпроси и информация могат да бъдат задавани на електронен адрес tzviossifova@gmail.com или на мобилен 0888 95 25 00. 

Консултации:
Консултации:
7 февруари (вторник), 13:00-15:00 ч.

Консултациите се провеждат в Центъра за култура и дебат "Червената къща" (ул. "Любен Каравелов" 15, София 1142)

За явяване на приемно интервю е необходимо предварително да се регистрирате като кандидат-студент. Документи за кандидатстване се подават в НБУ, отдел “Студенти”, стая 212, корпус І или в локалните центрове на НБУ във Варна, Видин и Пловдив. Повече информация на http://www.nbu.bg/index.php?l=1537

Приемното интервю за програмата ще се проведе на 9 февруари (четвъртък), от 10.00 до 12.00 ч. като мястото на провеждане бъде уточнено допълнително.

Мотивационното есе, с което се кандидатства, трябва да бъде предварително подготвено и представено на приемното интервю.
НБУ предлага възможности за получаване на стипендии. Повече за процедурата за отпускане на стипендии може да научите на www.nbu.bg.

Полезни адреси:
Червената къща: ул. „Любен Каравелов” 15, София 1142
Нов български университет: ул. „Монтевидео” 21, София 1635

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Директори: д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
Департамент, предлагащ програмата: Театър
Специалност и професионална квалификация: Изкуство и социална работа, магистър по артистични психо-социални практики

Компетенции: Завършилите програмата притежават знания и умения за:
• човека и неговото обкръжение, както и взаимодействията между тях през перспективата на креативността и спонтаността като базисни категории на личностното израстване и автономност;
• работа с хора на базата на различни експресивни психо-социални подходи – психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др. – за подобряване на социалното функциониране на човека и повишаване на неговата житейска и личностна ефективност;
• провеждане на различни видове консултативни практики с индивиди, групи, общности и институции в сферата на изкуствата, образованието, социалните дейности, здравеопазването; консултиране на решаването на проблеми в индивидуален, групов и организационен контекст при вземане на решения, оптимизиране на личностните взаимодействия; организационното функциониране, управлението на хора, екипи и др.;
• работа в интердисциплинарни екипи с артисти, психолози, педагози, социални работници, лекари, мениджъри, обучители и други специалисти при реализирането на артистични и други проекти с хора в неравностойно социално положение; с хора, търсещи подобряване на личностните си и социални умения; психично болни; с жертви на насилие, зависимости, семейни проблеми; с хора със специални нужди;
• провеждане на научни изследвания в областта на изкуствата и човешките взаимоотношения в различен културен контекст.

Изисквания: Общ брой кредити – 105
аудиторни лекционни курсове – 45 кр.; извънаудиторни учебни форми – 30 кр. (или от курсове от програмата); магистърски стаж – 15 кр.; магистърска теза – 15 кр.

КУРСОВЕ

Първа година

Първи семестър
Аудиторни лекционни курсове (кредитни)
APPM101 Въведение в действените методи и подходи
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 50 ч. 5 кр.
APPM102 Драмата на личността в различните психологически теории (Играещият човек)
д-р Давид Иерохам, Златко Теохаров,  40 ч. 4 кр.
APPM103 Тълкуване и психодрама на приказки
Диана Циркова, Мален Маленов, 30 ч. 3 кр.
APPM104 Социометрични подходи
Златко Теохаров, 30 ч. 3 кр.
APPM206 Практически семинар
д-р Давид Иерохам, 30 ч. 3 кр.
APPM309 Човекът и културата. Моят проект в културата
Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
APPM107 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия I част
Цветелина Йосифова, 6 кр.
APPM110 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип I част
Цветелина Йосифова, 3 кр.
APPM119 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси І част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 3 кр.
APPM120 Практика: І част
Диана Циркова, 6 кр.
APPM312 Самостоятелна работа: Проучване, анализ, разработване на проект I част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 3 кр.

Втори семестър
Аудиторни лекционни курсове (кредитни)
APPM201 Практически ролеви тренинг І част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 40 ч. 4 кр.
APPM202 Човекът и неговите отношения (Човекът в контекста)
д-р Давид Иерохам, Златко Теохаров, 40 ч. 4 кр.
APPM203 Психологични теории за развитието през призмата на драмата
Диана Циркова, Йовко Иванов, 40 ч. 4 кр.
APPM204 Психодраматичното действие (семинар)
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.
APPM303 Психоанализа на изкуството
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.
APPM304 Драма без сценарий
Мален Маленов, Цветелина Господинова, 30 ч. 3 кр.
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
APPM111 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип II част
Цветелина Йосифова, 3 кр.
APPM112 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия II част
Цветелина Йосифова, 6 кр.
APPM316 Самостоятелна работа: Проучване, анализ, разработване на проект II част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 3 кр.
APPM319 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси II част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 3 кр.
APPM320 Практика: II част
Диана Циркова, 6 кр.

Втора година

Трети семестър
Аудиторни лекционни курсове (кредитни)
APPM106 Развитие на терапевтичната идея. Разглеждане на казуси
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.
APPM115 Теория и практика на груповия процес (групи, организации и общности)
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.
APPM301 Практически ролеви тренинг II част
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 30 ч. 3 кр.
APPM302 Психодрама и психоанализа
д-р Давид Иерохам, 30 ч. 3 кр.
APPM305 Изкуство терапия
Десислава Морозова, Цветелина Господинова, 30 ч. 3 кр.
APPM307 Психодрама на сънищата
д-р Евгений Генчев, Ваня Недялкова, 30 ч. 3 кр.
APPM311 Краят на интерпретациите
проф. Камелия Мечанова, д.н., доц. д-р Ромео Попилиев, доц. Николай Йорданов, 
30 ч. 3 кр.
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
APPM211 Стаж
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, 15 кр.Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena