Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище

Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище
ноември 2014 - април 2016

Резюме
Отпадането от училище е риск, съпътстващ младия човек в израстването му: бележи трайно индивидуалната му история и качеството му на живот в бъдеще. През историята му повлиява и обществения живот, бъдещото ни като общност. Училището е значимата социална територия извън семейната, полагаща грижи за децата/младежите. При трайното намаляване на раждаемостта остава висок делъг на отпадащиге от училище. Нужни са допълващи училищни политики: заедно с училищните управи предлагаме менторска програма за подкрепа на 60 деца, младежи и семейства в риск, от София. Ще включим в активна доброволна работа 60 изявени студенти от специалности, близки до идеите ни и занимаващи се с развитието на човека, неговите отношения и социално участие. Търсим да променим постиженията на децата в училище, начините, по които си представят бъдещето, свързаността им с училищна/семейна среда, себеоценката им. Да въвлечем студентите-ментори в решаването на тази и други значими социални каузи. Да заявим менторството като естествен, деликатен, устойчив, приложим подход за трайно снижаване на риска от отпадане. Да работим за налагането му като социално-образователна практика, която да обхваща по-широки групи в риск.

Партньорства
Нов български университет (www.nbu.bg): признат капацитет в ориентирана към практиката академична подготовка според добрите стандарти в областта на науките за човека и обществото, природните науки, новите технологии, изкуствата; дълготрайно успешно партньорство с Червената къща по социални проекти; участва в представянето на проекта пред студенти /по училища и в подбора на менторите.

Регионален инспекторат по образованието – София (http://www.rio-sofia-grad.com): ключово познание и експертиза за училищната среда; с пряк интерес от успешни резултати; припознава в нас партньор, с който да ги постигне; участва в избора на училища/подбора на деца/младежи. РИО София и НБУ ни партнират и в публичните срещи/дискусии.

Дейности
В рамките на целия проект се предвижда сформиране на 60 двойки студент-ментор – дете/младеж, по 30 за всяка от годините, които ще се срещат 2 пъти седмично по 2 часа в продължение на 6-7 месеца. Времето за тези срещи ще е съобразено с учебния план, като студентите-ментори предварително договарят срещите с класния ръководител и уведомяват семействата на децата. Работата на всеки ментор се следи пряко от координатора на проекта, който също е във връзка с училището и семействата на включените деца/младежи и осъществява текущи индивидуални срещи с тях. Предвиждаме също провеждането на: 4 групови срещи на родителите; и 4 групови срещи на училищния персонал; 4 публични дискусии за запознаване на специализирани групи/широката общественост с проблемите на риска от отпадане; създаването електронен наръчник с описание на методологията/процедурите на работа, за да улесним прилагането и популяризираме постигнатото. За изграждане на капацитет, отговорност, професионално развитие на студентите ще има две 2-дневни въвеждащи обучения, по едно за всеки цикъл на проекта, и текуща групова ежемесечна супервизия (общо 14 срещи за целия период на проекта) с обратна връзка/подкрепа на работата им.

Продължителност
Проектът е с продължителност от 18 месеца, от 28 октомври 2014 до 28 април 2016 год. и обхваща 1.5 учебни години - 2014-15 и 2015-16.

Публикации
Наръчникът за менторска работа може да свалите оттук.Публични събития

23. март (сряда) 2016, 18:00
Червена зала
Ученикът - в каталог?
дискусия
Родителите неизбежно си припомнят или опознават отново образователната система, отглеждайки децата си. Училището често оставя трайни следи върху ученика, заради начините, по които „системата“ го описва – умен, глупав, бърз, бавен, способен, неспособен, адаптивен, неадаптивен и т.н. Какви следи оставя училището върху децата? Дали то поставя етикети и как те повлияват по-нататъшния образователен и житейски път на ученика? Доколко позволяваме това на системата и доколко системата съществува чрез етикетиране? Дискусия с участие на педагози, ресурсни учители, психолози, родители, ментори, представители на МОН, РИО София, НПО и др. Част от проект „Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище“ (BG05/1240), който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. www.ngogrants.bg.
На български език.
Вход свободен

31. март (четвъртък) 2016, 11:00
97-мо СОУ „Братя Миладинови“ (ж.к. Люлин 5, ул. „508-ма“, 1359 София)
Центърът за култура и дебат „Червената къща“ и Българско кино общество представят:
Подслон (2010, 88 мин., реж. Драгомир Шойлев)
прожекция на филм и разговор
12-годишният Радо, син на треньора по водна топка Стойчев, вече е почти пънкар. Господин Стойчев не може да разбере защо, след като е бил добър баща, синът му е готов на всичко, за да избяга с „първите срещнати на улицата наркомани”. Прожекцията цели да провокира сетивата, да запозне учениците с различни аспекти на киноезика и различни видове естетика. Прожекцията е последвана от разговор, в който децата и младежите ще имат възможност да изразят своето мнение, отношение и чувства към персонажите от филма, както и да споделят собствен опит и лични преживявания. Част от проект „Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище“ (BG05/1240), който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
Вход свободен

26 април (вторник) 2016, 18:30
Червена зала
АзБучни истини: за обучението по български език
дискусия
Езикът съпровожда израстването и разгръщането на социалните роли у детето. Как училището работи с този фин и могъщ инструмент в полза на ученика? Усвоява ли се българския език когато се преподава на деца с друг майчин език? Нужно ли е на децата от малцинствен произход в българското училище и на децата от българските общности в чужбина българският да се преподава като чужд език? С участие на педагози, ресурсни учители, психолози, родители, ментори, представители на МОН, РИО София, НПО и др. Част от проект „Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище“ (BG05/1240), който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
На български език.
Вход свободен

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Гъливер Клиринг Хауз" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena